Актуелности

Поступак јавне набавке мале вредности – Електрична енергија 2018

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), године директор Основне школе „Ратко Митровић“ доноси

 

 

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности – Електрична енергија, редни број ЈН 01/18, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија.

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА