Јавне набавке...

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ - 2017.


Услуга достављања припремљених оброка у школу


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Екскурзије и настава у природи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Јавна набавка мале вредности - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (30.05.2017.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Екскурзије и наставе у природи у шк. 2016/17 години:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Услуга достављања припремљених оброка у школу:
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: "УСЛУГА ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ"

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02/16

У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 02/16, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, редни број ЈН 02/16, ознака из ОРН 55524000 - Услуге достављања припремљених оброка у школе, Основна школа „Ратко Митровић“, дана 27.05.2016. године, донела је одлуку о обустави поступка због тога што нису били испуњени услови за доделу уговора – наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду.

Јавна набавка - електричнa енергијa:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА