Статут и акти


Погледајте и преузмите документа

Статут и акти

Статут основне школе "Ратко Митровић"

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Пословник о организациjи и раду школског одбора основне школе „Ратко Митровић”

Пословник о раду савета родитеља основне школе „Ратко Митровић”

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности за 2023. годину

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о награђивању запослених

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки на које се закон не примењује

Правилник о давању у закуп школског простора

Правилник о поступку набавки

Правилник о начину пружања прве помоћи

Правилник о начину обрачуна сталних трошкова закупцима школског простора

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад

Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода и донација

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ Ратко Митровић

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља у ОШ Ратко Митровић

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ Ратко Митровић

Пословник о раду наставничког већа ОШ Ратко Митровић

Правилник о благајничком пословању

Правилник о организацији буџетског рачуноводства ОШ Ратко Митровић

Правилник о оценивању

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Пословник о раду Ученичког парламента